1. سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , جایگاه تنوع زیستی در بوم نظامهای زراعی و راهکارهای اکولوژیک سنجش و ارتقاء آن , همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
 2. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , Evaluation of the effects of saffron–cumin intercropping ratios on quality and yield under semi-arid conditions , ​Fifth International Symposium on Saffron , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
 3. دکتر عبدال ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , مقایسه محل کود پاشی برگی ی سه مسرع بر عملکرد ی درشتی بى زعفران Crocus sativus L. , دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
 4. محمدحسن هاتفی فرجیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گلعسلی (Lobularia maritima L. Desv.) بر جمعیت علفهای هرز , Second International & Fourteenth National Iranian Crop Science Congress , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
 5. محمدحسن هاتفی فرجیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی درصد و عملکرد اسانس رازیانه (Foeniculum vulgar Mill.) در کشت مخلوط جایگزینی با ماش (Vigna radiata L. Wilczek) , ششمین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
 6. محمدحسن هاتفی فرجیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ارزیابی عملکرد دانه، بیولوژیکی و شاخص برداشت ماش در کشت مخلوط جایگزینی با رازیانه , سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
 7. مینا هوشمند , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر دوره بحرانی علف¬های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد , سومین همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
 8. افسانه امین غفوری , علیرضا کوچکی , محمد خیرخواه , سرور خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 9. سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , شرکت شباهنگ - جواد , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی- دارویی مختلف , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 10. مریم رضازاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر نسبت¬های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 11. سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , شرکت شباهنگ - جواد , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تأثیر نسبت¬های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 12. سحر ولی زاده , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
 13. پگاه نقی پوردهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , تحلیل عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) با استفاده از روش آنالیز مسیر , دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
 14. مرتضی تابش , علیرضا کوچکی , محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه‌فرنگی (Lycopersicom esculentum L.) , سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۲
 15. پگاه نقی پوردهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر ترکیبهای کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار , سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۱
 16. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , علیرضا بهشتی , کارایی مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) تحت تأثیر نظام های خاک ورزی و کاربرد بقایا , 1st International Congress of Healthy Agriculture, Nutrition and Community , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
 17. علیرضا کوچکی , ال ناز ابراهیمیان , سیدمحمد سیدی , بررسی تاثیر دفعات آبیاری و اندازه بنه مادری بر عملکرد گل، درصد کروسین، پیکروکروسین و سافرانال در زعفران (Crocus sativus L.) , 1st International Congress of Healthy Agriculture, Nutrition and Community , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
 18. محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانهای کلزا در ایران , اولین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
 19. محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای حبوبات در ایران , توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
 20. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر حمیدرضا فلاحی , مطالعه اثر بسترهای کشت بر عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) , سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
 21. مهسا اقحوانی شجری , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , دکتر حمیدرضا فلاحی , بررسی خصوصیات زراعی بنه زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیربافت های مختلف خاک , سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
 22. عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , اثر مدت زمان نگهداری بنه در دمای القایی بر خصوصیات گلدهی زعفران , سومین همایش ملی آخرین دستاورد های علمی و پژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
 23. محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای غلات در ایران , اولین همایش فناوری های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
 24. علیرضا کوچکی , سیدمحمد سیدی , مطالعه فنولوژی زعفران بر اساس رشد اندام های زیر زمینی گیاه , سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 25. علیرضا کوچکی , مهدی جمشید عینی , سیدمحمد سیدی , اثر سطوح آبیاری و تراکم کاشت بر جذب نیتروژن در بنه های دختری زعفران , سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
 26. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرانک نوربخش , واکنش رشدی و عملکرد گیاه کنجد تحت تاثیر برخی مدیریتهای به زراعی , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 27. محمدجواد مصطفوی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر کاربرد منابع مختلف تغذیهای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 28. لیلا تبریزی , علیرضا کوچکی , ارزیابی کیفیت بذر گیاه دارویی همیشه بهار با کاربرد نهاده های آلی , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 29. یاسر علی زاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , احسان اله زیدعلی , بررسی بیلان کربن و اندازه گیری میزان انتشار دی اکسید کربن از سطح خاک در سیستم بدون خاکورزی , همایش ملی ایلام، مهد کشاورزی باستان فرصتها و توانمندیها (دیروز، امروز و فردا) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
 30. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مریم رضازاده , اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستی , همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
 31. علیرضا کوچکی , ال ناز ابراهیمیان , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , EVALUATION OF PLANTING PATTERNS ON GROWTH, FLOWER AND SEED YIELD OF MALLOW AS A MEDICINAL PLANT , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
 32. محبوبه عبدالهی مایوان , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی گاوزبان اروپایی , همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
 33. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک , اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
 34. سمانه نجیب نیا , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , حسن پرسا , مطالعه مقایسه‌ای کارآیی تشعشع در نظام‌های کشت خالص و مخلوط سه گیاه زراعی , همایش ملّی علوم و فنون کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
 35. افسانه امین غفوری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محمد خیرخواه , ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides lam) در شرایط زراعی کم نهاده , همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
 36. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , درصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 37. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر روشهای مدیریت خاکورزی بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 38. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , جواد شباهنگ , اثر مدیریت حاصلخیزی خاک بر عملکرد گل گیاه دارویی پنیرک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
 39. فرانک نوربخش , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , بررسی سودمندی کشت مخلوط گیاه دارویی کنجد (Sesamum indicum) با لوبیا (Phaseolus vulgaris L)، از طریق ارزیابی شاخص‌های کشت مخلوط , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
 40. سیدمحمد سیدی , علیرضا کوچکی , هما عزیزی , روشنک شهریاری احمدی , نقش اندازه بنه، کودهای آلی و محلول پاشی بر عملکرد بنه و جذب فسفر در زعفران در شرایط کنترل شده , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
 41. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , آسیه سیاهمرگویی , اثر مدیریت های مختلف نظام زراعی بر تولید خالص اندام های هوایی و زیرزمینی ذرت و شاخص تنوع علف های هرز , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 42. الهام عزیزی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز , پنجمین همایش علوم علف‌های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 43. علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , الهام عزیزی , بررسی اثر الگوی کشت گوجه فرنگی و گل جعفری بر تراکم و تنوع علف های هرز , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 44. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , ال ناز ابراهیمیان , بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده , دومین همایش ملی تغییر اقلیم , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۳
 45. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , ال ناز ابراهیمیان , ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم , دومین همایش ملی تغییر اقلیم , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۲۳
 46. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , فرزاد نجفی , سارا بخشائی , ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 47. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , سمانه زیرک کاخکی , مطالعه روند تغییرات فعالیت ریزموجودات خاکزی و محتوی نیتروژن خاک تحت مدیریت های مختلف نظام زراعی ذرت , اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۳
 48. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
 49. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی , برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
 50. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی , اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
 51. محمد بهزاد امیری , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , محسن جهان , کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک در تولید اکولوژیک گوجه فرنگی (esculentum Lycopersicom ) , همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۱۵
 52. المیرا محمدوند , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , عباس شهدی , بررسی اثر دما بر جوانه زنی بذر دو گونه Echinochloa و تعیین دماهای بحرانی , چهارمین کنگره علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 53. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ , اثر کشت مخلوط ردیفی لوبیا و گاوزبان اروپایی بر جمعیت علفهای هرز , چهارمین کنگره علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۷
 54. مجید رحیمی زاده , احمد زارع فیض آبادی , علیرضا کوچکی , اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارایی بهره وری نیتروژن در ذرت سیلویی , دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 55. علیرضا کوچکی , ردپای اکولوژی آب در تولید مواد غذایی , مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر شریفی تهرانی , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹/۱۸
 56. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , زینت برومند رضازاده , سرور خرم دل , تاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۹
 57. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۹
 58. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , فرنوش فلاح پور , اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارایی جذب و مصرف نور , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۱۹
 59. مهدی محمودی ابیانه , رضا ولی زاده , علیرضا کوچکی , عباسعلی ناصریان , امین صلاحی , مقایسه ارزش غذایی سه گونه شورزیست Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia و Halocnemum strobilzceum یا کاه گندم و یونجه , چهارمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۹
 60. مجید رحیمی زاده , احمد زارع فیض آبادی , علی کاشانی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارایی مصرف و شاخص برداشت سیب زمینی رقم سانته , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۴
 61. سهیل پارسا , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , علیرضا قائمی , مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند در استان خراسان , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
 62. مژگان ثابت تیموری , علیرضا کوچکی , بررسی اثر فواصل آبیاریو نوع کود بر عملکرد اندام هوائی سه گیاه دارویی:اسطوخودوس، رزماری و زوفا , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
 63. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , جواد شباهنگ , تاثیرنظام های زراعی بانهاده های مختلف بر کارایی مصرف نور در ذرت , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
 64. لیدا رستمی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرید گل زردی , ارزیابس عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در کشت مخلوط افزایشی با ذرت , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
 65. لیدا رستمی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , فرید گل زردی , تاثیر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور , یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵/۰۲
 66. فرنوش فلاح پور , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , ماهرخ فلاحتی رستگار , بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 67. سپیده انورخواه حکم آبادی , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , سارا سنجانی , علیرضا ایزد خواه , بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2 , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 68. سرور خرم دل , لیدا رستمی , علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر تعداد تراکم و جمعیت علفهای هرز , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 69. لیدا رستمی , سرور خرم دل , فرزاد مندنی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 70. المیرا محمدوند , علیرضا کوچکی , عباس شهدی , بیژن یعقوبی , اثر عمق قرارگیری بذرو ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه echinochoa , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 71. سپیده انورخواه حکم آبادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سارا سنجانی , علیرضا انورخواه , بررسی اثر افزایش غلظت co2 بر رقابت اندام هواییو ریشه علفهای هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی درشرایط گلخانه , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 72. سپیده انورخواه حکم آبادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سارا سنجانی , عیلرضا انورخواه , بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانه , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 73. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سارا سنجانی , شهرام رضوان بیدختی , سپیده انورخواه حکم آبادی , بررسی تغییرات تنوع و زیست توده علفهای هرز درکشت و مخلوط ارزن و لوبیا , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 74. آسیه سیاه مرگویی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , الهام عزیزی , مریم جهانی کندری , اثر روشهای مدیریت تلفیقی بر تراکم و تنوع علفهای هرز , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 75. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , مریم جهانی کندری , آزاده حسینی , بررسی اثر مدیریت اکولوژیک علفهای هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز , سومین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
 76. علیرضا کوچکی , فرنوش فلاح پور , سرور خرم دل , لیدا رستمی , بررسی تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر عملکرد , همایش ملی گیاهان دانه روغنی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۰۱
 77. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , جواد شباهنگ , کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی پاک: مطالعه موردی- اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) , کشاورزی پاک , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۵
 78. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , حسین کریم پور , علی اصغر محمدآبادی , جواد حسن جانپور , بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک , اولین کنگره ملی فناوری تولید و فراوری گوجه فرنگی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۳
 79. جبار فلاحی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه , همایش ملی مدیریت و توسعه پایدار در ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۰۳
 80. علیرضا کوچکی , لیدا رستمی , فرنوش فلاح پور , بررسی اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر جمعیت علفهای هرز , اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۰۳
 81. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه , گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۰۲
 82. پریسا محمودی , علیرضا کوچکی , احمد نظامی , مهدی نصیری محلاتی , علی اصغر محمدآبادی , بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 83. رضا قربانی , علیرضا کوچکی , مریم جهانی کندری , آزاده حسینی , علی اصغر محمد آبادی , سمانه مظاهری , اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک , همایش علفهای هرز , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۱۰
 84. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , اثرات کاربرد کودهای بیولوژیکی میتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانه , گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸/۰۲
 85. الیاس سلطانی , فرخ رحیم زاده خویی , علیرضا کوچکی , عزیز جوانشیر , افشین سلطانی , مقایسه آیش فصلی و سالانه در آذربایجان شرقی با استفاده از یک مدل ساده , دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷/۲۵
 86. علیرضا کوچکی , higher agricultural education in Iran , international programs in agriculture office of the associate dean and director , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۴/۰۱
 87. علیرضا کوچکی , عالیه رحیمی , ويژگي هاي زادآوري اسپرس خراساني , نهمين كنفرانس زيست شناسي ايران- تهران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۵/۲۵